KVKK
Ana Sayfa / KVKK / UŞAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
24 Mayıs 2024, Cuma
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uşak Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından hazırlanmıştır. 

  1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uşak Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

Kimlik, iletişim, adres, lokasyon, hukuki işlem, finans, mesleki deneyim kategorilerdeki kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Üniversite arafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İhaleye Katılan Firmaların ve Çalışanlarının Yetkinliğinin Tespiti

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Başta Yüksek Öğretim Kurulu olmak üzere Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları dahilinde

Kamu İhale Kurulu/Kurumuna,

Rekabet Kurumu/Kuruluna,

Yükseköğretim Kuruluna,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na,

Yargı makamlarına,

Emniyet güçlerine,

İstihbarat kurumlarına,

İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, Hukuk bürolarına,

Banka ve finans kuruluşlarına,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

  4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, ihale başvuru formları, internet sitesi, Elektronik Kamu Alımları Platformu, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, ihale dosyası, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitenin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.

 

 5. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi  internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “İzmir Yolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak Merkez/Uşak Merkez/Uşak” adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu  usakuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için  https://www.usak.edu.tr/ internet adresimizde yer alan ‘’KVKK Başvuru ve İtiraz Politikamız’’ metnini inceleyebilirsiniz.

İnternet Adresi :  https://www.usak.edu.tr/

Telefon Numarası : 0276-221-21-21

E-Posta Adresi : usak@usak.edu.tr

KEP Adresi : usakuniversitesi@hs01.kep.tr

Adres : İzmir Yolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak Merkez/Uşak Merkez/Uşak