KVKK
Ana Sayfa / KVKK / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN STAJYER AYDINLATMA METNİ
14 Nisan 2024, Pazar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN STAJYER AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uşak Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Stajyerlere İlişkin İşlenen Kişisel Veriler

Kurumumuzca, çalışanlara ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşlemeye konu kişisel veriler şunlardır:

 1. Kimlik Verileri: Ad, soyad, anne-baba adı, doğum tarihi, T.C. kimlik no, cinsiyet, medeni hal, nüfus cüzdan serisıra no, uyruk bilgisi, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi, aile yakınları bilgisi, EBYS kütük bilgileri, kurum bilgisi, unvanı vb. kişisel kimlik verileri..
 2. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi).
 3. Okul Verileri: Eğitim durumu, okul adres bilgisi, öğrenci numarası, eğitim bilgileri, sertifika ve diploma bilgileri
 4. Genel Nitelikleri:
 5. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı
 6. Çalışkanlığı
 7. İşbirliğine Uyumu
 8. Güvenirliği Ve Sadakati
 9. Mesleki Bilgisi

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak çalışanların kişisel verileri şu amaçlarla işlenebilmektedir:

Kişisel verileriniz; staj kabul işlemlerinin yapılması, yasal sınırlar çerçevesinde çalışmanızın tabi olduğu esasları belirlemek, esaslar dahilinde yükümlülüklerinizi yerine getirilebilmenizin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, staj özlük dosyalarının oluşturulması, staj faaliyeti takibi ve denetimi, iş ve işyeri düzeninin sağlanması ve takibi, gelen ve giden evrakın kaydedilmesi ve iletimi, sayılanlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli İş Kanunu, sosyal güvenlik mevzuatı ve sair diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat gereği sunulması gereken bilgilerin sunulması, kurumumuzun tesis, bina, demirbaş güvenliğinin sağlanması, kurumumuzun denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ile insan kaynakları operasyonlarının sürdürülmesi amacıyla stejyer kayıtlarını oluşturulması, iş faaliyetlerinin yasal sınırlar içerisinde takip edilmesi ve/veya denetimini sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında ilgili formların doldurulması koşuluyla doğrudan ilgili kişiden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler; elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden ve yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilmektedir. İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları başta olmak üzere mevzuatlar uyarınca işverenlerin iş sözleşmesi ve kanunlardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi için kişisel veriler toplanabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere öğrenim gördüğünüz eğitim kurumu, vergi dairesi, bankalar, adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya usakuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

İnternet Adresi :  https://www.usak.edu.tr/

Telefon Numarası : 0276-221-21-21

E-Posta Adresi : usak@usak.edu.tr

KEP Adresi : usakuniversitesi@hs01.kep.tr

Adres : İzmir Yolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak