KVKK
Ana Sayfa / KVKK / UŞAK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ
14 Nisan 2024, Pazar
UŞAK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uşak Üniversitesi (“Kurum”) tarafından hazırlanmıştır.  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uşak Üniversitesi (“Kurum”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Üniversite olarak kişisel verilerinizi, personel adayı- işveren adayı hukuki ilişkisi içerisinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması sebebiyle aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz;

 • Yeni personel istihdam edilmesi,
 • Üniversitemizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Personel adaylarının incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişiler ile tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,
 • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Üniversite içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Üniversite merkezinin bulunduğu binalarda giriş çıkışın temin edilmesi,
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi

amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun tarafından öngörülen,

“a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

6698 sayılı Kanunun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”,

6698 sayılı Kanunun 5/2. Maddesinde öngörülen;

f) “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

Üniversite işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,

Görüşme sonunda iştihamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi,

Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, adayın açık rıza vermesi halinde ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,

İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,

İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması,

Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi,

Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;

Uşak Üniversitesi’nin personel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler 6698 sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve üniversitemiz Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Saklanması ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.  

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

6698 sayılı Kanunun 8. Maddesi ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.

Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz;

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza,

Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile üniversite tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere aktarılabilecektir.

 

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.

4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve elektronik ortamda özgeçmiş sunulması, ‘’ İş Başvuru ve Bilgi Formu’’ doldurulması gibi otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya usakuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

İnternet Adresi :  https://www.usak.edu.tr/

Telefon Numarası : 0276-221-21-21

E-Posta Adresi : usak@usak.edu.tr

KEP Adresi : usakuniversitesi@hs01.kep.tr

 Adres : İzmir Yolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak Merkez