KVKK
Ana Sayfa / KVKK / UŞAK ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KATILIMCI AYDINLATMA METNİ
24 Mayıs 2024, Cuma
UŞAK ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uşak Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından hazırlanmıştır. 

 1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uşak Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bünyesinde İstihdam Edilen Kısmi Zamanlı Personelden Alınan Kişisel Veriler:
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Ad/Soyad, TCKN, Cinsiyet, Doğum Tarihi/Yeri, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Ön Yüz), Personel Kimlik Talep ve Bilgi Beyan Bilgileri, Uyruk, Telefon Numarası, İkametgah Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Adres Beyanı Bilgileri, Unvan/Kadro Birimi/Derece/Görev, ALES Puan Bilgisi, Yabancı Dil Puan Bilgisi, Lisans Mezuniyet Notu, YDS Sonuç Belgesi Bilgileri, Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalı, Kurum/ Emekli Sicil Numarası, En Son Çalıştığı Kurumdan Alacakları Derece-Kademelerini Gösteren Hizmet Belgesi, İkametgah Belgesi Bilgileri, Mal Bildirim Beyannamesi Bilgileri (Taşınmaz Mal Bilgileri, Kooperatif Bilgileri, Taşınır Mal Bilgileri, Banka ve Menkul Değerlere Ait Bilgiler, Altın ve Mücevherat Bilgileri, Haklar ve Beyanı Gerekli Görülen Diğer Servet Unsurları, Borç-Alacak Bilgileri), Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri, Tedavi Yardım Beyannamesi Bilgileri, Sağlık Kurulu Raporu, Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi Bilgileri, Savcılıktan Alınacak İyi Hal Belgesi Bilgileri, Banka Hesap/IBAN Numarası, Fotoğraf) (alınmayanları çıkarınız.)

 

 • Kampüs Kart, Sağlık, Öğrenci Toplulukları, Yemek Hizmetleri, Anaokulu, Olimpik Yüzme Havuzu Etkinlik Üyelik İçin Katılımcıdan Alınan Kişisel Veriler:

Ad/Soyad, TCKN, Cinsiyet, Doğum Tarihi/Yeri, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Ön Yüz), İletişim Verileri ve gönderdiğiniz dijital malzemelere ilişkin kişisel verileriniz.

Kişisel verileriniz; Üniversite’ye açıklamanıza konu olan Uşak Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı oluşturulması ve bu kapsamda Üniversitenin bir parçası olması, Üniversite’nin sağlık kültür ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi vb. aşağıda sıralanan amaçlarla; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

Etkinlik öncesi ve sonrası katılımcılar ile iletişime geçilmesi,

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, personelin ve öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak, sosyal durumlarının düzeltilmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerde bulunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme, eğlenme ve spor alışkanlıkları kazandırmak amacıyla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca,

Üniversite tarafından yürütülen araştırma, arşiv ve koleksiyon oluşturma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Pandemi sürecinde; öğrenci, öğretim üyesi, idari çalışanlar ve araştırmacılarının çalışma hayatları, günlük yaşam alışkanlıkları ve bunlardaki değişimleri ifade eden Uşak Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı kapsamında beyan edilen kişisel verilerin arşivlenmesi,

Üniversite çalışmalarının yanı sıra ileride sosyolojik, tarihi araştırmalara ve anketlere  kaynaklık edebilmesi,

Uşak Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı kapsamında beyan edilen kişisel verilerin ve yer verilen malzemelerin Üniversitenin bir parçası olması,

Açık bir lisans altında, dünya çapında eğitim, bilgilendirme ve benzeri amaçlar için kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla açık lisans şartlarına uygun olarak üçüncü kişilere kullanım hakkı verilmesi amacıyla.

Toplanan kişisel verileriniz katılımcılar ile iletişime geçilmesi, COVID-19 Uşak Üniversitesi Topluluk Arşivi dokümanı kapsamında beyan edilen kişisel verilerin ve yer verilen malzemelerin Uşak Üniversitesi’nin bir parçası olması, Üniversite tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Üniversite Akademik ve İdari personeli ile paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, Uşak Üniversitesi Topluluk Dilekçeleri isimli formu doldurmanız ve Üniversite ile paylaşmayı seçeceğiniz görsel, işitsel materyalleri yüklemeniz üzerine elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri sahibi olarak Uşak Üniversitesi‘ne başvurarak;

 • •    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • •    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • •    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • •    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • •    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • •    İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • •    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • •    Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • •    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için https://usak.edu.tr/KVKK/Index/8 adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmha Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

İnternet Adresi :  https://www.usak.edu.tr

Telefon Numarası : 0276-221-21-21

E-Posta Adresi : usak@usak.edu.tr

KEP Adresi : usakuniversitesi@hs01.kep.tr

Adres : İzmir Yolu, Atatürk Blv. 8. Km, 64000 Merkez/Uşak